29042013590

29042013590

В Горно Езерово изградиха 10 км. водопровод Средствата са осигурени по спечелен от общината проект, финансиран с евро средства, както и с участието на общината. Към днешна дата в квартала е изградена битова канализационна мрежа с дължина 3600 м., включително 210 сградни канализационни отклонения. Положена е 3200 м. дъждовна канализация. Изграден е водопровод с дължина 3300 м., включително 220 сградни водопроводни отклонения. 14052013611

"В Долно Езерово изпълнихме подобен проект. Сега е ред на Горно Езерово. След приключване на строителството вярвам, че ще помогнем значително да се повиши чистотата на езерото Вая, което е любимо място на риболовците, на птиците и на орнитолозите. Но най-важното е, че жителите на двата крайезерни квартала ще повишат качеството си на живот", каза кметът на община Бургас Димитър Николов. 

Проектът предвижда изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в Горно Езерово. Цялото население на квартала ще се включи към пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход при решаването на проблемите в областта на "водоснабдяването и канализацията". От една страна той дава приоритет на разделна схема на канализацията. От друга страна проектът предвижда съпътстваща реконструкция на цялата водопроводна мрежа на квартала, което гарантира качеството на доставяната питейна вода и ограничаване на загубите по водопреносната мрежа на зоната. 

До 2015 година ще бъдат изпълнени следните дейности: изграждане на главни канализационни колектори – битова канализационна мрежа (2 бр.) – 1 839 м.; изграждане на второстепенна канализационна мрежа – битова канализационна мрежа (37 бр.) – 7 526 м.; изграждане на довеждащ колектор – битова канализационна мрежа – 108.; изграждане на отливен канал – битова канализационна мрежа – 21 м.; изграждане на второстепенна канализационна мрежа; дъждовна канализация (23 бр.) – 5 906 м.; изграждане на ПСОВ в агломерация Бургас, зона квартал "Горно Езерово", с капацитет 683.78 м3/дн; реконструкция на водопроводната мрежа на квартала – 9 391 м. (в т.ч. главни водопроводни клонове – 1 514 м., второстепенни клонове – 7 748 м. и довеждащ водопровод до ПСОВ – 128 м.).