Denica_Nikolova

Denica_Nikolova

Зам.-министър разяснява как се правят проекти с Турция благоустройството Деница Николова ще представи възможностите за трансгранично сътрудничество между България и Турция през новия програмен период  на ЕС 2014 - 2020г. на семинар в Бургас днес. Форумът се организира от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, като управляващ орган на Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България - Турция 2014 - 2020 в сътрудничество с Министерството по европейските въпроси на Република Турция, като Национален партниращ орган.

Зам.-министър Николова ще представи за пръв път целите и приоритетите на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2014 - 2020 година.
Участие ще вземат представители на потенциални бенефициенти от българската страна на трансграничния регион, включващ областите Бургас, Хасково и Ямбол: Областни управи, общини, регионални структури на централната изпълнителна власт, университети, училища, сдружения на бизнеса и неправителствени организации.
По време на семинара представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Съвместния технически секретариат на програмата ще запознаят участниците с механизма за набиране и
оценка проектни предложения, с допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите, с изискванията към юридическия статут на потенциалните бенефициенти, необходимостта от партньорство между организации от двете страни на границата и трансграничен ефект на проектите и др. Ще бъдат представени и добри практики от изпълнението на програмата през периода 2007-2013.