БСП прави кръгла маса по проблемите на образованието

Партньори  в дискусията бяха  представители на СБУ към КНСБ и УС "Подкрепа". Организаторите от Общинския и Областния съвет на БСП и Съвета по образование към Общинския съвет на БСП получиха подкрепата на представители на ИБ на БСП, на Съвета по образование към НС на БСП, народни представители.

 

Отделните дискусии бяха модерирани от директори и учители от различни бургаски училища. Тематичните направления на клъглата маса -  "Качеството на учителския труд - ключов фактор за качествено образование" и "Образованието и обучението за развитието на икономиката" позволиха на участниците да изразят идеите си и да предложат насоки за промяна по въпросите, свързани с квалификацията на кадрите, с качеството на учителския труд, със средата в училище. Сериозно място в дебата заеха проблемите на професионалното образование, поставено на сериозно изпитание поради промяната на  социално-икономическото развитие на  страната, отсъствието на приоритети за икономическото развитие на страната и връзките с бизнеса.

Тематичните направления на  дискусията  са свързани със стратегическите цели на "Европа 2020" и "България 2020" , а в докладите и изказванията  се чувстваха европейските политики и участието на България в единното европейско образователно пространство. Левият проект "Образование 2020" беше представен от д-р Атанаска Тенева. За професионалното образование и предизвикателствата пред него говори доц.д-р Маруся Любчева. Директори на училища  представиха пред участниците добри практики  по създаване на системи за квалификация, за повишаване качеството на  образованието.

На кръглата маса беше поставен сериозно въпроса за професионалното ориентиране и  представителите на училищата бяха запознати с проект за създаване на "on-line" ситема за професионално ориентиране. Обърнато бе внимание на напредъка в системата на образованието, но и на нерешените въпроси. Ваня Добрева и Кирчо Атанасов  подкрепиха тезите на представителите  педагогическата колегия по отношение на качеството на образованието и необходимостта от подреждане на дневния му ред в съответствие с критериалния подход. Един от сериозните проблеми  колегията вижда в недофинансирането на системата. Всички единодушно подкрпиха мнението, че инвестициите в образованието са необходими, за да има успех реформата, но те също са и антикризисна ярка. Според участниците в дискусията системата трябва да се интервенира с подходящи механизми, да се реализира последователна политика, ясно да се разпределят отговорностите между държавата и общините,  да се повиши автономността  на училищата.

Участниците в кръглата  маса приеха резолюция, съотнесена с основните проблеми, обсъждани по време на дискусията.