И социалните работници в Бургас с нов договор , и служителите в осем социални звена - Домашен социален патронаж, дом за стари хора "Цвета и Ана Върбанови", Защитено жилище /ЗЖ/ за хора в риск, ЗЖ за хора с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация на хора със зрителни увреждания, Обединено счетоводство за обслужване на социални заведения, дом за деца лишени от родителски грижи "Александър Георгиев Коджакафалията".

В новия двугодишен КТД са договорени въпросите, свързани с трудовата заетост и професионалната квалификация; работното време, почивките и отпуските; трудовите възнаграждения и обезщетения; здравословните и безопасни условия на труд; социално-битовото осигуряване; работното облекло; условията за синдикална дейност.

Документът бе подписан без възражения и от двете страни, представлявани съответно от заместник-кметът по здравеопазване д-р Лорис Мануелян и председателите на синдикалните организации Румяна Колева и Николай Димитров.

Новият КТД е изготвен в резултат на ползотворен диалог между администрацията и синдикатите, като е намерен балансът между изискванията на социалните работници и бюджетните възможности на Общината, заяви при подписването д-р Мануелян.