Избират утре кой ще прави ларгото на Бургас

Цялото название е "Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас".

 

Предстои да бъдат избрани 4 различни фирми за 4-те отделни лота на проекта. В оценяващата комисия, чийто състав ще стане ясен утре, ще има голям брой доказани строителни специалисти, външни експерти.

Преди да се стигне до изпълнението на този проект, Бургас го спечели с най-висока оценка и получи за него най-голям бюджет измежду всички останали български общини.

Привлечените средства са в размер на повече от 10 млн. лева и се осигуряват по оперативна програма "Регионално развитие 2007- 2013"; приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"; операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.4-05/2009: "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда".

Отделните лотове на проекта включват: - реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул. "Александровска" - от пл. "Царица Йоанна" до пл. "Тройката", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", - реконструкция на ул. "Генерал Гурко", ул. "Адам Мицкевич", - благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк – нова част, възстановяване на декоративна стена "Стената на приказките" и водно огледало в Приморски парк, - благоустрояване и реконструкция на спортна площадка до дом "Надежда", ж.к. "Република", УПИ II, кв. 172, и пространството, заключено между бул. "Иван Вазов", ул. "Хан Крум" и ул. "Цар Петър".