Кметът на Община Царево Георги Лапчев подписа договора. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Община Царево Георги Лапчев подписа договора. Снимка Архив Черноморие-бг

Обновяват спортното игрище в царевския квартал "Василико". Кметът на Община Царево Георги Лапчев подписа подписа договор за финансиране по проект "Ремонт на спортно игрище в квартал "Василико", град Царево" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Инвестиционният проект, предвижда извършване на ремонтни дейности на спортното игрище на територията на квартал "Василико". Като част от ремонта на игрището, са предвидени следните дейности: подмяна на съществуващата настилка със синтетична спортна настилка; разчертаване на футболно игрище и принадлежностите към него; ремонт на съществуващо оградно съоръжение; доставка и монтаж на входни врати; доставка и монтаж на осветителна система.
Целта на проекта е подобряване условията на живот в община Царево чрез социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони. 
Специфичните цели, които инвестиционния проект си поставя, са следните: реализирането на инвестиционния проект цели подобряване на условията за спорт и отдих в общината, което би спомогнало за създаване на оптимална жизнена среда, подобряване на условията и удобствата за жителите и посетителите на град Царево.
С реализация на предвидените дейности по проекта се допринася за изпълнение наОбщинския план за развитие на Община Царево и Националната стратегия, свързана с физическото възпитание и спорта.
Реализацията на проекта е насочена към задоволяване на нуждите и потребностите на младежите на територията на общината, подрастващите, както и младежите до 29 години.
Бюджетът на проекта е 96 800,95 лева, като се финансира 100% от Програмата. Срокът за изпълнение на проекта – 36 месеца.