ОбС в Царево срещу плана за управление на "Странджа" в селата Синеморец, Варвара и Резово в решението си да изложи несъгласие с предложения проект за план за управление на природен парк "Странджа". Общинското ръководство на ГЕРБ също излезе с декларация против проектоплана.Той ще бъде разгледан от Специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ към МОСВ на заседанието на 30 ноември. Сесията беше по инициатива на кмета Петко Арнаудов и във връзка с проведените обществения обсъждания на плана във Варвара, Синеморец и Ахтопол на 22 ноември.

На извънредна сесия днес общинските съветници поискаха позицията им да бъде чута, а тя е ясна и конкретна. С решението си от днес Общинският съвет предлага на Специализирания състав по планове за управление на защитени територии на ВЕЕС при МОСВ да не приема проекта на плана за управление на природен парк "Странджа", тъй като същият е изготвен много след указания в закона срок и в него се съдържат изключително остарели концепции за развитието на парка и общината и е в противоречие с интересите на местното население. Съветниците предлагат на Специализирания състав да препоръча на министъра на околната среда и водите успоредно с преработката на Плана за управление на парка да се проведе и процедура по актуализация на границите му и защитените територии в него. Те възложиха на кмета Петко Арнаудов да запознае участниците в заседанието на 30 ноември със становището на Общински съвет по предложения за обсъждане проект за парка.

Ако се зачете волята на местния парламент и кмета Арнаудов, МОСВ трябва да инициира процедура за промяна на границите на парка. "Хубаво е паркът да се съобразява с хората от Община Царево и да им донесе ползи - работа и поминък, а не само ограничения", сподели Арнаудов.

На днешната сесия съветниците изразиха явното си недоволство от незачитането на местната власт. Недопустимо според тях е кметът на общината да бъде уведомен за заседанието на ВЕЕС едва на 15 ноември и така в действителност да не се предостави възможност той да бъде дебатиран.

Дирекцията на ПП "Странджа" също имаше своите аргументи да изрази несъгласие с проектоплана за управление на парка. Те бяха изложени от ст.експерт научна и консервационна дейност в ДПП "Странджа" и завеждащ клон Царево Иван Камбуров, който присъства на сесията. Той изрази увереността си, че на предстоящото заседание на ВЕЕС на 30 ноември Планът за управление на парка няма да бъде приет. "В този си вид предложеният проект за план не може да бъде работен план, тъй като в него са посочени режими, които влизат в несъответствие със ЗЗТ", каза г-н Камбуров. Той обясни, че има територии, които присъстват формално в природния парк и трябва да бъдат изключени, а урбанизираните територии около населените места в парка могат да нараснат. Г-н Камбуров категорично заяви, че за да може Планът за управление на парка да даде нови режими на територията, промяната на границите на парка трябва да бъде стартирана предварително. Дирекцията на ПП "Странджа" вече е депозирала предложение за промяна на границите на парка.