Община Бургас ще храни 44 социално слаби Храната се осигурява по проект на общината одобрен от Министерство на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 6 292 лева и се изпълнява от 1 октомври до 31 декември. Стойността на дневния порцион е 2.20 лева. Социално слабите ще ползват услугата само през работните дни.

 

Потребителите на услугата се избират от комисия, назначена със заповед на кмета на общината Димитър Николов. За да попаднат в списъка нуждаещите се трябва да отговарят на следните условия - да са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, да са с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност), скитащи и бездомни.

Проектът се реализира в партньорство с Областната структура на БЧК – Бургас. Храната се приготвя и доставя от служителите на "Домашен социален патронаж" - Бургас.

С обединените усилия на Община Бургас, местен бизнесмен и юридическо лице с нестопанска цел, за есенно-зимния период се осигурява топла храна, приготвена от "Домашен социален патронаж", допълнително на още 164 социално слаби граждани.