Рибари от 3 общини учредиха сдружение

от Община Царево, две от Созопол и едно от Приморско. Участниците в учредителното събрание се запознаха с проектоустава и избраха 9-членен Управителен съвет с председател Милен Динев от рибарската група в Приморско. В него всяка община излъчи по трима свои членове, като задължително участва с по един представител на местната власт.

 

Трите общини обединяват усилията си, за да подпомогнат рибарските сдружения в региона в реализирането на местните нужди и инициативи. Сдружението ще изработи интегрирана Стратегия за местно развитие, с която ще кандидатства за финанасиране в размер на 3,6 млн. евро по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 г. и ще координира усилията на местните общности в реализирането й.

Основните мотиви за създаването на сдружението са свързани с възможностите за активизиране на местните хора за решаване на проблемите на територията и осъществяване на съвместни действия на публичния, частния и гражданския сектор за бизнес развитие и създаване на поминък и работни места.

Местната стратегия ще изпълнява дейности, насочени към развитие на региона в сферите на конкурентноспособността на сектор "Рибарство", увеличаване на местния капацитет, запазване на идентичността на рибарските области и характерните за тях местни продукти. Приоритети ще бъдат и опазването на околната крайбрежна среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности в рибарските области чрез развитие на услугите и бизнеса извън рибарския сектор. Целите си сдружението ще осъществява чрез изготвяне и изпълнение на проекти.

Дали един проект може да бъде финансиран, или не, ще решава единствено Общото събрание. Най-напред проектите ще бъдат оценявани на местно ниво, след което ще се изпращат за допълнителна оценка в ИАРА. Проектите ще се класират от Общото събрание.

Предстои да бъдат проведени още 6 срещи - по две във всяка от общините, на която експертен екип ще разяснява процедурата, по която ще се осъществява финансирането на проектите.