Община Бургас съобщава :

 

В Държавен вестник бр.54 от 29.06.2018г. са обнародвани :

Решение № 41-11/24.04.18г. на ОС Бургас за одобряване изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.5, кв.15, кв.16 и кв.17, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, с което се променя устройствената зона за нови кв.5 и кв.5а, кв.15, кв.16 и кв.17, от Жм (зона за застрояване с малка височина) в Жс (зона за застрояване със средна височина), променя се северната регулационна граница на кв. Сарафово, като същата се провежда по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.124 и  07079.820.221 по КК на гр. Бургас, обособяват се нов кв.5, в който се урегулира нов УПИ II, отреден – „за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и изолационна зеленина и нов кв.5а, в който се урегулират нов УПИ І, отреден - „за изолационна зеленина, благоустрояване и инфраструктура“, с предвидени петна за два нови трафопоста, нови УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІ, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII, УПИ ХІХ, УПИ ХХ, УПИ ХХІ, УПИ ХХІІ, УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV, отредени– „за жилищно строителство“ и УПИ ХХV, отреден – „за обществено обслужване“,  в кв.15 вътрешните регулационни граници се провеждат по имотните границите на ПИ с идентификатори 07079.820.185, 07079.820.196, 07079.820.202, 07079.820.203, 07079.820.206, 07079.820.218 и 07079.820.219 по КК на гр. Бургас и се урегулират нови УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII, отредени – „за жилищно строителство“ и УПИ VIII, отреден – „за обществено обслужване“, в кв.16 вътрешната регулационна граница на бивш УПИ I се провежда по имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.820.153 и се урегулират нови УПИ І, УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, отредени - „за жилищно строителство“, в кв.17 вътрешните регулационни граници между УПИ ІV и УПИ V  и между УПИ VІ и УПИ VІІ се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатори 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137 и 07079.820.138, от УПИ ХІ се урегулират нови УПИ ХІ и УПИ ХVІІІ и всички УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XVIII се отреждат - „за жилищно строителство“, с предвиждане във всички УПИ на ново свободно и свързано застрояване, със средна височина, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, като за УПИ XII, УПИ ХV и УПИ ХVІ, в кв.5а се предвижда запазване на съществуващите сгради и се установяват устройствени показатели за устройствена зона Жс, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, показани в матрица, както следва: Височина до 12м (4ет.), Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0 и П озел. мин.30%, провежда се нова улица от о.т. 4 до о.т. 4а и се изменя частично трасето на обслужваща улица между о.т. 2 - о.т.1 - о.т. 144 - о.т. 145, като се осигурява габарит от 9,00м. /пътно платно за движение 6,00м и два тротоари  по 1,50м/, съгласно черните, сини, червени, зелени и кафяви линии и надписи;

Решение № 41-10/24.04.18г. на ОС Бургас за одобряване изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ на кв.82, по плана на зона „Г“ и част от плана на ЗонаД“, с който се изменя регулационния план на зона „Г“ в частта, контактна зона на двата плана, при съобразяване с регулационния план на зона „Д“, променят се границите на кв.82 и се обособява нов кв.82А; запазва се улица с о.т.519 – о.т.520в (нова) – о.т.520г (нова) – о.т.1207 – о.т.1206 – о.т.1 -  о.т.1205 – о.т.1209 – о.т.1210 – о.т.1211 – о.т.1212 – о.т.1212а (нова),  отпадат  улица с о.т.520 - о.т.521 – о.т.522 – о.т.524 и улица с о.т.520 – о.т. 525 - о.т.526 – о.т.538 – о.т.539, предвиждат се нова тупикова улица, с габарит 7м, с нови о.т.1205а - о.т.1205б и обслужваща улица с о.т.1210 – о.т.1210а (нова) – о.т.527е (нова) – о.т.527д (нова)  – о.т.527г (нова)  – о.т.527а – о.т.528 и се обособява нов паркинг, с о.т.1210а и о.т.1210б, като част от уличната регулация, като в кв.82 се урегулира нов УПИ XXII-675, отреден – „за жилищно строителство“, с площ от 645м2, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.675 по КК на гр. Бургас, с приложена редукция от 25%, променят се границите на УПИ II, отреден – „за терен за ВиК“, като същият става УПИ II-671, отреден за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.671 по КК на гр. Бургас и на УПИ III, отреден  - „за жилищно строителство“, като същият става УПИ III-489, отреден  - „за жилищно строителство и ТП“, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.489 по КК на гр. Бургас, променят се регулационните граници на УПИ I и УПИ XI, отредени – „за озеленяване“, като се увеличават площите им; в кв.82А се запазват съществуващите УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII, съгласно черните, сини, червени, зелени и кафяви линии и надписи върху плана и таблицата с баланс на територията;

Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с.Твърдица, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас.