Съветници обсъждат антикризисната програма на община Несебър

За да влезе в дневния ред обаче тази точка трябва да получи 2/3 от гласовете  на съветниците.

 

Целта на антикризисната програма е да осигури намаляване влиянието на икономическата и финансовата криза върху финансовата стабилност на Община Несебър.Програмата включва мерки най-вече в сферата на събираемостта на приходите от местни дейности и оптимизирани на разходите.

 

Съветниците предстои да гласуват и промени в строителната програма, и Наредба №10 - за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане. Те ще гледат и Наредба №11 - за определяне на административните данъци и такси. Съветниците трябва да решат дали ще бъде отменена Наредба №3, регламентираща реда и условията за осъществяване на рекламна дейност, както и актуализирането на разчета за финансиране на капиталовите разходи с целева субсидия.

В проекта за дневен ред са включени и точки за насрочване на конкурс за избор на нов управител на медицински център “Д-р Димитър Пеев”, утвърждаване мрежата на учебните и детските заведения за новата учебна година, актуализация на дълготрайни материални активи и на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество. Ще се гласува и за увеличаване на субсидиите за изявените на национално и международно ниво спортни клубове в общината, а също така и по 16 точки за частични изменения на подробни устройствени планове в Несебър, Обзор, Свети Влас, Равда и Слънчев бряг.

Входирана е и докладна за разширение на гробищния парк в Несебър, както и за отпускане помощи за хора в затруднено здравословно и финансово състояние.

Максим Момчилов