Съветниците казват ще има ли апарат за замерване на лъчението

Тази година в града бяха направени две проверки за излъчванията от антените на мобилните оператори - първата от екип на Национален център за опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването, а втората извършиха научни работници от Българска академия на науките. В местния парламент е внесено предложение за закупуване на специализирана техника, с която да се измерват тези лъчения.

На срещата присъстваха представители на трите мобилни оператори, които имат общо 132 базови станции на бургаска територия. Те приветстваха инициативата за организирането на подобен форум и се съгласиха, че основна причина за притесненията на хората е липсата на достатъчно информация. Емисарите на мобилните оператори направиха обща презентация, чрез която обясниха къде и защо разполагат своите технически средства, как работят и какво влияние оказват на околната среда.

Обяснено беше, че базовите станции се поставят на високи места и близо до потребителите, за да се осигури по-добро приемане на сигнала. Гъстотата им пък спомагала за по-ниската мощност на излъчване. Според представителите на мобилните оператори у нас ограниченията за нивата на излъчване са много по-строги, в сравнение с другите европейски държави. Те заявиха, че антените, които използват, излъчват сигнала си напред, в хоризонтална равнина, а под, зад и встрани от нея няма почти никаква енергия. Уточнено беше, че хигиенната зона под антените е 1 м.

У нас пределните допустими нива за защита на населението от ЕМП /електромагнитни полета/ са определени с Наредба №9 /1991 г. на МЗ и МОСВ. Доц. Мишел Израел не отрече, че законодателството ни в това направление има нужда от обновяване и адаптиране с европейското. Презентация от името на Институт за космически изследвания при БАН направи ст. н. с. д-р Димитър Теодосиев. Според него у нас липсват систематизирани изследвания за влиянието на антените на мобилните оператори и в този смисъл е добре да се създаде система за мониторинг и да се натрупа статистика, по която да се определят параметрите му.