Създават местни комисии към фонд "Земеделие"

Целта на срещата бе да се дискутират промените в ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, касаещи процедурата по придобиване на собственост на прилежащи площи към стопански сгради на организациите по § 12 от ПЗР - Преходните и заключителни разпоредби.

 

Домакин на срещата бе областния управител Константин Гребенаров. В нея участваха и Златина Дукова – ресорен зам.- областен управител, началниците на общинските служби по земеделие, както и земеделски производители.

На местно ниво ще бъдат създадени комиси към областна дирекция "Земеделие", които на местно ниво да разглеждат постъпващите преписки, да констатират пропуските (ако има такива) и след отстраняването им да се прави предложение за издаване на заповед по чл.45а, ал.2 от ППЗСПЗЗ, с която да се разреши разпореждането с имота. Това предложение цели да се намали времето, да се избегнат пропуските по преписките и преписката да отива в МЗХ само за издаване на заповед от министъра.

За периода 2005 - септември 2009 г. в областна служба "Земеделие"  са постъпили 438, от тях приключили 221, неприключили – 217, тоест 50 процента.

Една от причините затова е честата смяна на законодателството и последвалите от него указания.