В Бургас с конкурс за нов обществен посредник , документи, удостоверяващи трудов стаж и удостоверение, че кандидатът е психически здрав.

В рамките на един месец всеки, който желае да кандидатства за длъжността, може да изтегли образец на заявлението и да се запознае предварително с правилникът за организацията и дейността на обществения посредник от сайта на Общински съвет Бургас - www.burgascouncil.org.

Така попълнените документи се подават в Общински съвет Бургас (ул. "Александровска" №26, ет.1, стая №108) до 12.00 часа на 23 декември включително.

Според изискванията, всеки кандидат за омбудсман на Бургас трябва да е неосъждан, с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на община Бургас, да има завършено висше образование и минимум 10 години трудов стаж.

Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, която ще публикува резултатите от своята работа в местни ежедневници, интернет сайта на Общински съвет Бургас и Община Бургас и обявление на информационното табло на Община Бургас.

Интервюто за допуснатите кандидати ще се проведе на 6 януари 2011 от 9.00 часа в сградата на Община Бургас, стая № 111. По време на интервюто ще се проверят и оценяват познанията на кандидата в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт. След интервюто комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общо класиране, след което мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима кандидати, показали най-добри резултати в конкурса.