"3С СОТ Бургас" прие приоритетите си за 2011 г. На първо място е подобряване на взаимодействието с клиентите на фирмата и качеството на извършваните услуги. Това включва:

1. маркетингови проучвания на охранителния пазар, определяне на свободните пазарни сигменти и потенциални клиенти, на които да бъдат предлагани диференцирани цени;

2. анализ на потребностите на клиента и определяне на имуществена отговорност към всеки клиент съобразно неговата специфика;

3. оценка на риска и определяне на имуществена отговорност на „3С СОТ Бургас” ООД към всеки клиент и съобразно спецификата му.

4. след сключване на договора за охрана, постоянен контакт с клиентите с цел да се анализира степента на удовлетвореност на изискванията им към охранителната фирма.

Вторият приоритет за 2011 година е подобряване на организацията на охраната на имуществото на физически и юридически лица и защитата от противоправни посегателства. Този приоритет включва:

1. постоянни контакти с възложителя за изясняване да досегашните му отношения с други фирми от бранша;

2. индивидуален одит на всеки обект преди подписване на договор за охрана за определяне на неговата характеристика, цели на охранителната система на обекта, особености и потенциални рискове;

3. кадрова квалификация на охранителния персонал и създаване на необходимата обектова документация съгласно Закона за частната охранителна дейност;

4. оценка на необходимостта от реагиращи и покриващи автопатрулни сили в помощ на физическата охрана;

5. създаване на система за контрол по охраната.

Третият приоритет на "3С СОТ Бургас" ООД е опазване на имуществото на физически и юридически лица с помощта на технически средства и патрулни екипи, както и 24-часов мониторинг със сигнално охранителна техника, видеонаблюдение и пожарно известяване. Това включва:

1. подобряване качеството на техническата охрана чрез въвеждането на най-новите системи;

2. извършване на оглед на всеки обект за определяне на целта на охраната, особеностите и рисковете;

3. анализ на необходимите технически средства, техните възможности и технически предложения към клиента;

4. изграждане и приемане на обекта под охрана и запознаване на реагиращите автопатрули с неговите особености;

5. инфрачервена периметрова охрана на обектите;

6. контрол на достъпа до обектите;

7. архивиране на записите от видеонаблюдението в досие на обекта и ежемесечно представяне пред клиента;

8. постоянно информиране на клиента за въведените технологични новости и възможностите за усъвършенстване на притежаваната от него охранителна техника.

Четвъртият приоритет е контролът на достъпа.

Петият - инженерингова дейност. Тя включва:

1. ежемесечно набюдение и измерване на удовлетвореността на клиента;

2. ежемесечни вътрешни одити на състоянието на монтираната техника;

3. анализ и оценка на качеството на извършваната дейност и предприемане на черки за отстраняване на сбалостите.

Шестият приоритет е подобряване на информационната сигурност.

Да днешното заседание бе взето решение основни партньори в техническото обезпечаване на охраната на обектите, предоставяна от "3С СОТ Бургас" ООД да бъдат водище фирми в бранша: "Телетек" и "Рак".