Над 7 млн. лева влязоха в хазната на община Приморско от изпълнението на бюджета.

Анализите показват, че собствените приходи на общината за 2010 година до момента са достигнали 7 258 039 лева като изпълнението спрямо отчета от миналата година е  130,34%. В Приморско вече са събрали 1 232 234 лева по перо "Имуществени данъци", което е със 111,38 % повече в сравнение с постигнатото през деветмесечието на миналата година.

 

"Добрите финансови резултати са последица от оптимизирането на работата в дирекция "Местни данъци и такси", каза кметът на общината Лиляна Димова. Според нея е добър сигнал, че в условията на икономическа криза приходите от данъка върху недвижимите имоти са вече 117,20% повече спрямо същия период на миналата година, а постъпленията от "Данък върху превозните средства" са се увеличили със 111,30%.

От "Неданъчни приходи" в Приморско са постъпили 6 025 805 лева, което надминава постъпленията от 2009 г. със 135,04%. Най-голям ръст на приходите е отчетен при събирането на туристически такси,  при които изпълнението на плана е 130,57% при съпоставяне с резултатите от 2009 год. Техническите услуги пък са изпълнени на 125,98%, а таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари – 110,58%.