DSC_8283

DSC_8283

Общински полицаи във Варна стават катаджии нарежда на общинските полицаи да контролират паркирането на автомобили, спазването на правилата от пешеходци и правилното използване на алармените инсталации, монтирани в автомобилите. Със същите функции продължават да са ангажирани и служителите на КАТ.

Според заповедта, Общинска полиция има права да използва технически средства за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране, както и да местят или да наредят да бъде преместено паркирано МПС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач. Актовете, с които се констатират нарушенията по Закона за движение по пътищата, се съставят в 3 екземпляра, като в 10-дневен срок цялата административно-наказателна преписка се предава в дирекция "Финансово-стопански дейности" за предприемане на действия по издаване и връчване на наказателно постановление. Плащането на глобите, наложени с издадените и влезли в сила наказателни постановления, се извършват по банков път или на каса по сметките на община Варна.
Издаването на нормативния акт се наложи, след като МВР ограничи правомощията на част от службите, които работят по контрола за движение по
пътищата. Чл. 167, ал. 2 и ал. 3 от закона за движение на пътищата дават правомощие на кметовете да определят на място контролиращите органи.