Община

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава: - ...

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава, че Областния управител на Област Бургас е възложил изработване на планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на след...

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.35, ал.1 от ЗОС,  Община Бургас съобщава  - Със Заповед № 511/01.03.2018г. на кмета на О...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...

Съобщение на Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава -  С Решение по т.16/Протокол №32 (31.10.2017г.) Общински съвет Бургас: На основа...