Таг съобщение

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.57 от 10.07.2018г. е обнародвано : Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-...

Съобщение на Община Бургас

    Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.54 от 29.06.2018г. са обнародвани : Решение № 41-11/24.04.18г. на ...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава: - ...

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава, че Областния управител на Област Бургас е възложил изработване на планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на след...

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.35, ал.1 от ЗОС,  Община Бургас съобщава  - Със Заповед № 511/01.03.2018г. на кмета на О...