Данъчно облекчение само за лихвите по ипотекиран имот

В случай, че за обезпечение служи друго жилище, а не взетото с кредита, данъчното облекчение няма да  може  да се ползва.

 

През тази година за първи път бе дадена възможност да се спести от данъци, заради изплащането на ипотечен кредит. Договорът с банката трябва да е сключен от лице, което има граждански брак, който не е прекратен към 31 декември 2009 г.. Друго условие е, при сключването на договора за кредит,  поне единият от съпрузите да не е навършил 35 години.  Освен това ипотекираното жилище трябва да е единствено за семейството през 2009 г. и никой от членовете му да няма идеални части от друго жилище. Не е пречка за ползване на облекчението, ако някой от съпрузите има земеделска земя или магазин, например.

Ползването на това данъчно облекчение става като се подаде годишна данъчна декларация в НАП до 30 април. Към декларацията се прилагат копия на акта за граждански брак, от справката за имотното състояние на съпруга, ползващ данъчното облекчение (издадена от Агенцията по вписванията), на договора за ипотечен кредит, на документите, удостоверяващи направените през 2009 г. вноски и на погасителния план. От всички тези копия на документи, само за погасителния план се иска да е заверен от банката. Данъчното облекчение за млади семейства се ползва като сумата от годишната данъчна основа се намали с направените през 2009 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от ипотечния кредит.

Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаването на годишна данъчна декларация за доходите, като това условие важи и за гражданите, които работят само на трудов договор.

Крайният срок за подаването на този вид декларация е 30 април 2010 г.. Ако в резултат на това, че се ползва облекчението, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще бъде възстановен в тридесетдневен срок от подаването на формуляра.

От НАП са категорични, че всяка една декларация с искане за ползване на облекчението ще бъде проверена. Само онези семейства, които имат право да ползват облекчението и отговарят на условията, ще получат обратно надвнесения данък, а на тези, които имат неплатени глоби към КАТ или други държавни институции, парите ще им бъдат прихванати.