Налице е значителен ръст в приходите от местни данъци и такси в размер на 22 394 035 лева за 2021 г., спрямо 2020 г. Снимка Община Варна

Налице е значителен ръст в приходите от местни данъци и такси в размер на 22 394 035 лева за 2021 г., спрямо 2020 г. Снимка Община Варна

Община Варна е преизпълнила приходната част на бюджета за 2021 г. от местни данъци и такси със 120,29%, съобщиха от дирекция "Местни данъци".

Планираните приходи от местни данъци и такси са 115 млн. лева, като изпълнението е малко над 138 млн. лева или с 20,29% повече от планираните за годината. Спрямо същия период на 2020 г., при планирани 120,6 млн. лева, приходите са 116 млн. лева. Налице е значителен ръст в приходите от местни данъци и такси в размер на 22 394 035 лева за 2021 г., спрямо 2020 г.

При планирани 32 млн. лева за 2021 г. данък върху недвижимите имоти, постъпленията за периода са близо 37 млн. лева, което е с 15.50% повече от планираните за годината. 85% е събираемостта от текущия облог за 2021 г., което е с 4.69% повече от 2020 г., съобщават още от ресорната дирекция.

Въпреки негативните ефекти на пандемията, се отбелязва засилен интерес за покупката на имоти. В резултат на увеличения брой на сделки в сектора, се отбелязва ръст в приходите от придобиване на имущество. При планирани 30 млн. лева за 2021 г. данък при придобиване на имущество при дарение и възмезден начин, постъпленията за периода са 40,6 млн. лева, което е 35.45% повече от планираните за годината.

При планирани 21,7 млн. лева за 2021 г. данък върху превозните средства, постъпленията за периода са 22,6 млн. лева, което е с 4.14% повече от планираните за годината. 75.49% е събираемостта от текущия облог за 2021 г., което е с 2.59% по-висока от 2020 г.

Тенденция на растеж на фона на възстановяването от последиците от COVID пандемията  се наблюдава и в приходите от туристически данък. При планирани 2,5 млн. лева за 2021 г. постъпленията от туристически данък за периода са 2,8 млн. лева, което е с 13.12% повече. Спрямо същия период на 2020 г. при планирани 4,2 млн. лева приходите са 1 540 096 лв. Наблюдава се ръст с 1 287 845 лв. на приходите през 2021 г., спрямо 2020 г. 89,49% е събираемостта от текущия облог за 2021 г.

При планирани 28 млн. лева за 2021 г. такса битови отпадъци, постъпленията за периода са 33,2 млн. лева или с 18.74% повече от планираните за годината. 86.04% е събираемостта от текущия облог за 2021 г., което е с 4.53% по-висока от 2020 г.

През 2021 г. отчетените приходи от лихви за просрочени задължения от местни данъци и такси са в размер на 4 905 239 лева. Ръст се наблюдава и в приходите от глоби и санкции. В тази връзка през 2021 г. те са в размер на 32 085 лева, а през 2020 г. са 26 495 лева. 

Стимулира се ползването на внедрените електронни административни услуги. През електронната система на Държавна агенция за електронно управление се подават искания за издаване на административни услуги, декларации по ЗМДТ и искания за предоставяне на информация към ЧСИ и институции. През 2021 г. приходите от административни услуги са в размер на 705 707 лева, а през 2020 г. са 609 873 лева, които са с 95 834 лева повече.