Отредиха терен за храм в "Горно Езерово" Маджарова, която е съветник от ПП ГЕРБ, мотивира докладната записка с факта, че квартала е един от малкото райони на Бургас, в които все още не е започнало или реализирано строителството на православен храм. По време на срещите й с хора от населеното място този казус е дискутиран многократно.

През 2009 г. е избрано църковно настоятелство, определено е името на черквата да бъде "Свети Димитър".

Процедурата за отреждане на терен е стартирала през 2007 г., когато по искане на Архиерейско наместничество – гр. Бургас е допуснато изменение на Плана за регулация и застрояване за УПИ VII в кв. 7 и УПИ IX в кв. 7, кв. Горно Езерово, за отреждане на терен, но проекта не е одобрен от ЕСУТ. Последващи действия не са предприети.

След консултации между администрацията на Община Бургас и църковното настоятелство, съобразявайки се с желанието на живеещите в квартала, е преценено за по-подходящо храма да бъде изграден в УПИ XVII, кв. 7 по плана на кв. Горно Езерово. Същият терен е бил отреден съгласно действащия План за регулация и застрояване за магазин.

Взимайки под внимание всички особености Снежина Маджарова предложи в новообразуван урегулиран поземлен имот да се предвиди едноетажна застройка за изграждане на православен храм със застроена площ, съобразно одобрен архитектурен проект.