IMG_8734

IMG_8734

Стартират нов продукт за обучение в Царево с Българско сдружение за личностна алтернатива (БСЛА), ОДЗ "Ален мак" и СОУ "Никола Йонков Вапцаров" – град Царево, започнаха реализацията на проект "Заедно можем повече", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е на стойност 165 849лв. и е с продължителност дванадесет месеца. Целта е ефективната образователна интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство от ОДЗ "Ален мак" и СОУ "Н. Вапцаров", чрез създаване на нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици по български език от 6 до 10 годишна възраст. По време на едногодишното обучение ще бъдат проведени  допълнителни занимания на учениците от първи до четвърти клас от ромски произход и децата от предучилищна група по български език, ще бъде оказана подкрепа на родителите при включване на децата от ромския етнос в училищния живот, ще се проведе обучение и подкрепа на педагогическите кадри в процеса на приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес. По този начин Община Царево и партньорите се опитват да създадат умения за равен старт в училище, посредством преодоляване на езиковата бариера с интерактивни средства, да подкрепят учебния процес по общата учебна програма на учениците от начален клас по български език, като минимизират изоставянето по отношение готовността на децата за първи клас в подкрепа на свободното владеене на български език. Друг важен елемент от проекта е да се привлекат родителите или близките, като партньори в процесите за образователна интеграция на децата, както и да се стимулира участието на семейството в училищния живот. Не на последно място екипът на проекта ще провокира и стимулира включването на иновативни форми и методи за работа в училище и в детската градина, ще проведе поредица от тренинги за обучение в използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес.