Създават рибарски групи в Царево

Първата стъпка е сформиране на малка направляваща група, която постепенно да прерасне в партньорство. В нея се ангажират всички заинетресувани страни. Следващата стъпка е подаване на декларация за изразяване на интерес. Ако тя бъде одобрена, от рибарската група се изисква да формулира местна стратегия и бизнес план, за изпълнението на които може да получи финансиране до 3,6 млн. евро. В Европа ще бъдат утвърдени общо 200 рибарски групи, които са близки по географски и социално-икономически характеристики и са изправени пред сходни предизвикателства. 5 рибарски области са определени за България, от тях ще бъдат одобрени 4 рибарски групи, които ще могат да предлагат проекти и да изпълняват стратегията. Созопол, Приморско и Царево попадат в една рибарска група.