В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 715 лекари, 10 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 135 и 1 186 друг персонал. Снимка Архив Черноморие-бг

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 715 лекари, 10 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 135 и 1 186 друг персонал. Снимка Архив Черноморие-бг

33.4 лекари се падат на 10 000 души население в област Бургас, сочат данни на Националния статистически институт. В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 367 лекари. Лекарите по дентална медицина са 298, а медицинските специалисти по здравни грижи - 2 166, като 1 429 от тях са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 1 960 души друг персонал с немедицинско образование.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 715 лекари, 10 фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи - 1 135 и 1 186 друг персонал.

В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 570, лекарите по дентална медицина - 298. Тук се включват и всички лекари (363) и лекари по дентална медицина (289), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК.

В края на 2020 г. в диагностично-консултативните центрове на основен трудов договор работят 59 лекари, в медицинските центрове - 118, а в самостоятелните медико-диагностични лаборатории работят 28 лекари.

В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училищата) към 31.12.2020 г. на основен трудов договор работят 82 лекари, 662 медицински специалисти по здравни грижи и 471 друг персонал.

Медицински персонал в област Бургас

 

Години

2019

2020

2019

2020

Медицински персонал

Брой

На 10 000 души

Лекари

1363

1367

33.3

33.4

Лекари по дентална медицина

302

298

7.4

7.3

Медицински специалисти по здравни грижи

2223

2166

54.3

52.9

   Фелдшери

131

131

3.2

3.2

   Акушерки

119

122

2.9

3.0

   Медицински сестри

1486

1429

36.3

34.9

   Лаборанти (медицински и рентгенови)

245

246

6.0

6.0

   Зъботехници

59

56

1.4

1.4

   Санитарни инспектори

24

27

0.6

0.7

   Други медицински специалисти

159

155

3.9

3.8

 

 

 

 

 

Население на един

 

 

 

 

    лекар

300

300

x

x

    лекар по дентална медицина

1355

1375

x

x

Практикуващи лекари по пол и възраст
Към 31.12.2020 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:
- Мъже са 633 (46.3%), жени - 734 (53.7%);
- Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 481, или 35.2%;
- Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 208, или 15.2%, а най- възрастните (на 65 и повече години) - 236, или 17.3%.

Практикуващи лекари по пол и възрастови групи към 31.12.2020 година

 

Възраст (в навършени години)

Общо

Мъже

Жени

брой

относителен дял

брой

относителен дял

брой

относителен дял

Общо

1367

100.0

633

100.0

734

100.0

до 35 години

208

15.2

96

15.2

112

15.3

35 - 44 години

117

8.5

60

9.5

57

7.8

45 - 54 години

325

23.8

158

24.9

167

22.7

55 - 64 години

481

35.2

212

33.5

269

36.6

65 и повече години

236

17.3

107

16.9

129

17.6

 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 199, или 14.6% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Педиатрия - 92 или 6.7%, Акушерство и гинекология - 90 или 6.6%, Хирургия - 83 или 6.1%, Анестезиология и интензивно лечение - 77 или 5.6%, Кардиология - 76 или 5.6% и Нервни болести - 75 или 5.5%.

Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 4.9 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2020 г. е 33.4 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 7.3 на 10 000 души от населението.